Senast uppdaterat 2016-09-20

Följande allmänna villkor, gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Värnamo City AB, org.nr. 556545-6497, (nedan ”Värnamo City”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Värnamo City. Vid försäljning till Konsument tillämpar Värnamo City de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Produkter

Produkter som säljs på Värnamo Citys webbaserade handelsplattform (”Handelsplatsen” eller ”varnamohandel.com” eller ”www.varnamohandel.com”) är upplagda av enskilda näringsidkare (nedan gemensamt ”Butiker”) utan nödvändigtvis granskning och godkännande av Värnamo City. Värnamo City är mån om att Konsumenter är nöjda med de Produkter som marknadsförs och saluförs på Handelsplatsen, vilket även ger anledning att ställa långtgående krav på Butikerna. Butikerna ansvarar således för att varje enskild Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Värnamo City är väldigt mån om att inte genomföra saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som Värnamo City ställer på Butikerna och de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Värnamo City uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela Värnamo City om detta.

Köp

Köp av Produkterna sker via www.varnamohandel.com. Värnamo City träffar avtal om köp med Konsumenten först när Värnamo City bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Värnamo City ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Värnamo City ansvarar inte för information på Handelsplatsen som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. För det fall att en Produkt i Värnamo Citys sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår webbsida om vi har skäl att tro att du har gjort beställningar som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t ex om vi misstänker bedrägeri).

Leveransvillkor

Allmänt om leverans av Produkter

Värnamo City arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Butiker i Värnamo som lagerhåller Produkterna. Enligt det avtal som ingås mellan Butiker och Värnamo City förpliktas Butiken att för Värnamo City reservera och ”öronmärka” de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Konsumentens beställning skickas från respektive Butiks egna lager eller reserverar i respektive Butiks egna lager efter att Värnamo City har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse till Konsumenten. Har Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika Butiker kan Produkterna komma att skickas till Konsumenten i olika försändelser eller kräva uthämtning i olika Butiker eller även en kombination av båda metoder. Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Värnamo City i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Värnamo City eller berörd Butik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Värnamo City. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Vissa Produkter som säljs på Handelsplatsen har fysiska egenskaper (storlek och/eller vikt) som inte gör det möjligt att skicka dessa med normal postförsändelse, sådana produkter benämns i detta avsnitt som ”otympliga och/eller tunga produkter”. För otympliga och/eller tunga produkter gäller särskilda leveransvillkor vilka framgår längre ner i detta avsnitt. För alla Produkter som inte utgör otympliga och/eller tunga produkter gäller följande leveransvillkor: Leveransvillkor för Produkter (andra än otympliga och/eller tunga produkter) Butikerna har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri vecka, måndag till fredag och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 5 arbetsdagar (helgfri vecka måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Om Konsumenten behöver/beställer produkter som ska hämtas i butiken då har Butiken skyldighet av att reservera varan i 15 dagar netto. Konsumenten som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Värnamo City snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen. Konsumenten som inom angiven tid från köpet inte har hämtat sina varor i Butikerna kommer att förlora rätten till varan och utsätter sig själv till Butikernas egna regler och villkor.

Leveransvillkor för otympliga och/eller tunga produkter

Att en Produkt utgör en otymplig och/eller tung produkt framgår normalt i Produktens annons på Handelsplatsen och anges alltid i den orderbekräftelse som Konsument erhåller efter en slutförd beställning. Inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten ska den Butik som tillhandahåller den otympliga och/eller tunga produkten kontakta Konsumenten för att gemensamt bestämma dag för leverans av den otympliga och/eller tunga produkten. Butiken ska erbjuda Kunden leverans senast inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från den dag Butiken kontaktar Konsumenten. Leverans av otympliga och/eller tunga produkter innebär normalt att Konsumenten måste närvara fysiskt och motta den otympliga och/eller tunga produkten på sin hemadress samt att leveransen genomförs under normal kontorstid.

Leveransförseningar och avbeställningar

Om leveransförsening uppstår meddelar Värnamo City Konsumenten, Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till Värnamo City via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Värnamo City åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda Värnamo City skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Värnamo City kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till Värnamo City.

Om avbeställning görs betalar Värnamo City tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild Butik inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Värnamo City. Värnamo City ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten, utan det gör den enskilda Butiken som skickar Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Konsumenten vända sig till Värnamo City. Värnamo City hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Värnamo City. Konsumenten bör anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador bör anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten måste även anmäla eventuella transportskador till Värnamo City inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador har Konsumenten ansvarar för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Outhämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Värnamo City att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 160 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse för respektive Butik. Värnamo City återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att Värnamo City får kännedom om att berörd Butik mottagit det returnerade paketet.

I händelse av att Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Konsumenten enbart den faktiska fraktkostnaden för att Produkterna skickas i retur till den berörda Butiken och till Konsumenten på nytt. Denna kostnad kommer Värnamo City att fakturera Konsumenten i en separat faktura i efterhand.

Konsumenten som inom angiven tid från köpet inte har Värnamo Citys priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Presentkort

Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum, eller under den kortare eller längre tidsperiod som framgår av presentkortet, för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för presentkort.

Kortbetalning

Värnamo City accepterar att Konsument betalar sina köp med konto- eller kreditkort från Visa och Mastercard  genom säker anslutning via Stripe. Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp.

Betalningssäkerhet

Värnamo City garanterar att samtliga betalningsmedel som anges ovan är säkra betalningsmetoder. Värnamo City samarbetar med Stripe, en av världens ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för att säkerställa säkerheten för Konsumenter när de betalar med VISA eller MasterCard . Detta innebär att vid betalning med kort skickas Konsumenten vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Stripe(betaltjänstleverantören) där Konsumenten tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och betala för de köp som Konsumenten gör hos Värnamo City. Värnamo City hanterar aldrig Konsumentens kortuppgifter eller genomför betalningen per se.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Letsencrypt. I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att Värnamo City lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Konsumenten samtycker i och med sitt köp på Värnamo City till Värnamo Citys personuppgiftspolicy enligt Bilaga 1. Värnamo City dokumenterar även viss kommunikation som Värnamo City har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Värnamo City. Värnamo City kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Värnamo City har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Värnamo City lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp i enlighet med Värnamo Citys vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Värnamo City svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida Värnamo City inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

Värnamo City ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. För produkter som Konsumenten köper mellan den 15 november och den 24 december har kunden rätt att ångra sitt köp till och med den 31 januari året därpå. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Värnamo City för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Värnamo City betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Värnamo City att Konsumenten först kontaktar Värnamo City innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se fliken ”Kontakta oss”). Genom att kontakta Värnamo Citys Kundtjänstsida erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när du inkommer till Värnamo City med begäran att utnyttja ångerrätten kommer Värnamo City utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Om Konsumenten föredrar det, kan dock ånger ske genom att fylla i något av de standardformulär som finns framtaget för utövande av ångerrätten (http://publikationer.konsumentverket.se) eller av Värnamo City (se länk i slutet av dessa villkor). Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten. Du kan även använda vår ångerblankett för att ångra ditt köp, du finner den här.

Produkter och produktkategorier som kan plomberas av Butiken och därmed undantas från ångerrätten om plomberingen är bruten

· Underkläder och set av underkläder;

· Badkläder;

· Peruker och löshår;

· Piercingsmycken och örhängen;

· Kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer);

· Självhäftande produkter som används direkt på huden;

· Digitala ljudupptagningar, såsom CD-skivor, DVD, data- och TV-spel etc;

· Alla typer av s.k. in-ear-hörlurar (d.v.s. hörlurar som sätts inuti örat), samt;

· Med ovan liknande eller jämförbara Produkter.

Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktannonserna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kommer från konkurslager, Produkter som kan ha vissa defekter (exempelvis rökskadade kläder och liknande), eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller en begränsad reklamationsrätt eftersom det erbjudna priset motsvarar Produktens befintliga skick.

Värnamo City sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med Konsumenten gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Konsumenten kan dock i särskilda fall komma att bli förmedlad en kontakt med berörd Butik, exempelvis om Konsumentens köp eller ärende blir föremål för rättslig prövning avseende spörsmål som hänför sig till enskild Butik eller till förhållanden som Butiken i övrigt svarar för. Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden gör Värnamo City, alternativt den berörda Butiken efter samråd med Värnamo City, en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Värnamo City, alternativt den berörda Butiken, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Värnamo City alternativt Butiken, efter skäligt rådrum med Värnamo City, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Butik, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Värnamo City. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felsökningsavgift mm

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Värnamo City eller den berörda Butiken ansvarar Värnamo City eller den berörda Butiken som utfört sådan undersökning (eller på vars uppdrag undersökningen utförts) rätt att debitera Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får inte överstiga 350 kronor och får endast tas ut under förutsättning att Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Värnamo City eller den berörda Butiken ansvarar och Konsumenten vill ha produkten skickad till sig ska Butiken informera Konsumenten om kostnaden för returfrakten, om Konsumenten fortfarande vill ha produkten returnerad ska Konsumenten betala för returfrakten.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Värnamo City och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Värnamo Citys allmänna villkor kontaktas kundtjänst

Bilaga 1 – personuppgiftspolicy

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Värnamo City värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t.ex. personuppgiftslagen och andra regler om sekretess för att skydda din integritet. På vår webbplats kommer du som kund att behöva uppge personuppgifter för att genomföra köp. Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att abonnera på nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Genom att handla hos Värnamo City samtycker du som kund till att personuppgifterna används för

· att kontrollera att köparen är vem den utger sig för att vara;

· att hjälpa dig med efterköpservice;

· att erbjuda dig nya produkter och tjänster om du så önskar;

· nyhetsbrev;

· uppgifter till samarbetspartners, även utanför EU (se nedan).

I samband med tillhandahållandet av våra tjänster över Internet använder Värnamo City olika samarbetspartners, även partners utanför EU. I dessa fall är Värnamo City personuppgiftsansvarig och har reglerat sina mellanhavanden avseende hanteringen av personuppgifter genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Värnamo City bevarar dina personuppgifter under tre (3) år efter det att vår relation har upphört. Värnamo City vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Värnamo City vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Värnamo City kan även komma att behandla andra parters personuppgifter, såsom handlares, och vad som anges i denna policy äger motsvarande tillämpning avseende sådana andra parters personuppgifter.

Värnamo City använder sig av cookies. När du besöker Värnamo Citys webbplats, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Värnamo Citys webbplats. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster. Värnamo City kan använda sig av så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Värnamo City behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för direkt marknadsföring. Om du har frågor av denna art gällande personuppgifter ber vi dig att kontakta kundtjänst. Personuppgiftsansvarig hos Värnamo City är Johan Sundberg.